പാീഗേൂദ.്ാ - heristo.de

ൈൈൈ.പാീഗേൂദ.്ാ, പൂൂജഛയയപാീഗേൂദ.്ാ, പൂൂജേഛയയപാീഗേൂദ.്ാ, പാീഗേൂദ.്ാ

പാീഗേൂദ.്ാ - heristo.de
heristo AG - Home Germany

അക്ഷരത്തെറ്റ് പാീഗേൂദ.്ാ!

നിങ്ങൾ heristo.de എന്ന സൈറ്റിന്റെ പേര് തെറ്റായി ടൈപ്പുചെയ്ത് വിലാസ ബാറിൽ പകരം പാീഗേൂദ.്ാ എന്ന് നൽകി.
സൈറ്റ് വിലാസം നൽകുന്നതിന് മുമ്പായി, ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കീ‌ബോർഡ് ലേഔട്ട് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നിരിക്കാം, അതിനാലാവാം heristo.de എന്നതിനുപകരം പാീഗേൂദ.്ാ എന്ന് നൽകിയത്.
കീ‌ബോർഡ് ലേഔട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി, heristo.de, http://heristo.de, www.heristo.de എന്ന് ടൈപ്പുചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക: heristo.de

എന്താണ് പാീഗേൂദ.്ാ?

പാീഗേൂദ.്ാ വാക്ക് heristo.de പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു കീ‌ബോർഡ് ലേഔട്ടിലാണ് അത് ടൈപ്പുചെയ്തത്.

heristo.de എന്നതിനുപകരം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാീഗേൂദ.്ാ എന്ന് നൽകിയത്?

നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാീഗേൂദ.്ാ എന്ന് നൽകിയത്? ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്!

  • ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കീ‌ബോർഡ് ലേഔട്ട് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി.
  • വിലാസ ബാറിൽ നൽകുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ heristo.de ടൈപ്പുചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പകരം പാീഗേൂദ.്ാ എന്ന് നൽകി.
  • നിങ്ങളുടെ പാീഗേൂദ.്ാ മനസ്സിലാവാതെ, ബ്രൗസർ നിങ്ങളെ ഡിഫോൾട്ട് തിരയൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും അത് എന്താണ് "പാീഗേൂദ.്ാ" എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.
  • http://heristo.de എന്നതിനുപകരം അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് എത്തിച്ചത്.

എഴുതുന്ന മറ്റ് രീതികൾ heristo.de!

ഈ സൈറ്റിനെ പേര് heristo.de ഇനിപ്പറയുന്ന രീതികളിലും എഴുതാവുന്നതാണ്:
http://heristo.de https://heristo.de www.heristo.de